Tag: kết quả học tập

“Xin trả lại điểm số cho học sinh tiểu học!”

Theo Thông tư sửa đổi, sau khi đánh giá thường xuyên bằng lời, giáo viên tổng hợp kết quả đánh giá thường xuyên theo các mức độ A, B, C với các tiêu chí tương ứng. Kết thúc học kỳ,