Tag: học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học không phải đóng học phí

Đối với khoản thu hộ – chi hộ là khoản thu khác (ngoài học phí) được các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị

“Xin trả lại điểm số cho học sinh tiểu học!”

Theo Thông tư sửa đổi, sau khi đánh giá thường xuyên bằng lời, giáo viên tổng hợp kết quả đánh giá thường xuyên theo các mức độ A, B, C với các tiêu chí tương ứng. Kết thúc học kỳ,