Tag: giảng dạy tiếng Anh

Chương trình “quốc tế” đến đâu?

Hầu hết các trường quốc tế hay có yếu tố quốc tế đều hoạt động trên cơ sở là một doanh nghiệp hoặc một tổ chức và có sản phẩm đặc thù là giáo dục. Để tồn tại và có