Tag: cơ sở giáo dục

Học sinh tiểu học không phải đóng học phí

Đối với khoản thu hộ – chi hộ là khoản thu khác (ngoài học phí) được các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị