Tag: chức danh

Quy định về hạng chức danh nghề giáo viên tiểu học

Các quy định về trình độ đào tạo, cũng như năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch nêu trên là yêu cầu tối thiểu mà